PacLII Home | Databases | WorldLII | Search | Feedback

Tonga Sessional Legislation

You are here:  PacLII >> Databases >> Tonga Sessional Legislation >> Constitution of Tonga (Amendment) Act No 18 of 1999

Database Search | Name Search | Noteup | Download | Help

Constitution of Tonga (Amendment) Act No 18 of 1999

TONGA


ACT OF CONSTITUTION OF TONGA (AMENDMENT) ACT 1999
No. 18 of 1999.


I assent,


TAUFA'AHAU TUPOU IV,
3rd November, 1999.


AN ACT
TO AMEND THE ACT OF CONSTITUTION OF TONGA


[6th October, 1999]


BE IT ENACTED by the King and Legislative Assembly of Tonga in the Legislature of the Kingdom as follows:-


1. (1) This Act may be cited as the Act of Constitution of Tonga (Amendment) Act 1999.


(2) The Act of Constitution of Tonga (Cap 2), as amended, is in this Act referred to as the Principal Act.


2. Clause 70 of the Principal Act is amended by deleting the clause and substituting therefor the following-


Offences against the Assembly


"70. (1) Any person who-


(a) acts disrespectfully in the presence of the Legislative Assembly;


(b) by any act or omission, interferes with, obstructs or impedes the Legislative Assembly in the performance of its function;


(c) interferes with, obstructs or impedes any member or officer of the Legislative Assembly in the discharge of his duty;


(d) defames the Legislative Assembly;


(e) threatens any member or his property; or


(f) rescues a person whose arrest has been ordered by the Legislative Assembly;


may, by resolution of the Legislative Assembly, be imprisoned for any period not exceeding thirty days.


(2) (a) A penalty of imprisonment imposed in accordance with this clause is not affected by a prorogation, the dissolution or expiration of the Legislative Assembly.


(b) A resolution of the Legislative Assembly ordering the imprisonment of a person accordance with this clause may provide for the discharge of the person from imprisonment.


(c) Notwithstanding the power to imprison under sub-clause (1) the Legislative Assembly may impose a fine:


(i) not exceeding $5,000, in the case of a natural person; or


(ii) not exceeding $50,000, in the case of a corporation;


for an offence against the Legislative Assembly determined by the Assembly to have been committed by that person under this clause.


(d) It shall not be lawful to both imprison and fine a person for an offence under this clause.


(e) The Legislative Assembly may give such directions and authorise the issue of such warrants as are necessary or convenient for carrying this clause into effect."


Passed by the Legislative Assembly this 6th day of October 1999.


-----------------------------------


TONGA


Fika 18 'o e 1999.


'Oku ou loto ki ai,


TAUFA'AHAU TUPOU IV,
3 'o Novema, 1999.


KO E LAO
KE FAKATONUTONU 'A E LAO 'O E KONISITUTONE 'O TONGA


[6 'o 'Okatopa, 1999]


'OKU TU'UTU'UNI 'e he Tu'i mo e Fale Alea 'o Tonga 'i he Fakataha Alea 'a e Pule'anga 'o pehe:


1. (1) 'E ui 'a e Lao ni ko e Lao (Fakatonutonu) 'o e Konisitutone 'o Tonga 1999.


(2) 'Oku ui 'i he Lao ni 'a e Lao 'o e Konisitutone 'o Tonga (Vahe 2), 'i hono fakatonutonu, ko e Tefito 'i Lao.


2. 'Oku fakatonutonu 'a e Kupu 70 'o e Tefito 'i Lao 'aki hono tamate'i 'a e kupu ko is kae fetongi'aki is 'eni:


Ngaahi Hia ki he Fale Alea


"70. (1) Ko ha taha 'oku ne -


(a) anga ta'e taau 'i he 'ao 'o e Fale Alea;


(b) fai pe ta'e fai ha ngaue 'oku kaunoa 'i he, pe fakafaingata'a'ia'i pe fakafe'atungia'i 'a e Fale Alea 'i he fakahoko hono fatongia;


(c) kaunoa 'i ha, fakafaingata'a'ia'i pe fakafe'atungia'i ha memipa pe 'ofisa 'o e Fale Alea 'i he fakahoko hono fatongia;


(d) lau'ikovi 'a e Fale Alea;


(e) fakamanamana'i ha memipa pe ko 'ene koloa; pe


(f) fakahaofi ha taha kuo tu'utu'uni 'e he Fale Alea ke puke;


'e ngofua, 'i ha tu'utu'uni 'a e Fale Alea, ke tuku popula 'i ha vaha'a taimi 'oku 'ikai to e laka hake 'i he 'aho 'e tolunoa.


(2) (a) Ko ha tautea tuku popula kuo hilifaki 'o fakatatau mo e kupu ni 'oku 'ikai ke uesia is 'e ha ta'ofi, veteki pe tapuni 'a e to 'u Fale Alea ko ia.


(b) Ko ha tu'utu'uni 'a e Fale Alea 'oku ne tu'utu'uni ha tuku popula 'o ha taha 'o fakatatau mo e kupu ni 'e malava ke tu'utu'uni ai hono tukuange 'o e tokotaha ko is mei hono tuku popula


(c) Neongo 'a e mafai ke tuku popula 'i he kupu-si'i (1) 'e ngofua ki he Fale Alea ke hilifaki ha tautea pa'anga:


(i) 'oku 'ikai ke toe laka hake 'i he $5,000, kapau ko ha taha fakaenatula; pe


(ii) 'ikai ke toe laka hake 'i he $50,000, kapau ko ha kautaha;


ki ha hia ki he Fale Alea kuo pehe 'e he Fale Alea kuo fai 'e he tokotaha ko is 'i he kupu ni.


(d) Kuo pau 'e 'ikai ke fakalao ke tuku popula mo mo 'ua pa'anga fakatou'osi ha taha koe'uhi ko ha hia 'i he kupu ni.


(e) 'E ngofua ki he Fale Alea ke 'oatu ha ngaahi tu'utu'uni pehe pea ne fakamafai 'i hono 'oatu 'o e ngaahi tohi puke ko is 'oku taau mo fe'unga ki hono fakahoko 'o e kupu ni."


Na'e fakahoko 'i he Fale Alea 'i he 'aho 6 ni 'o 'Okatopa 1999.


-----------------------------------------


PacLII: Copyright Policy | Disclaimers | Privacy Policy | Feedback
URL: http://www.paclii.org/to/legis/num_act/cotan18o1999385